Verslag bijeenkomst Groesbeekse knarren 5 oktober 2021

De bestuursleden van de nu nog informele vereniging stellen zich voor. Dit zijn Wim Derksen, Peter Meyers en Jan van Loon.

Als externe sprekers zijn aanwezig; Nelson Verheul, wethouder gemeente Berg en Dal, Koosje van der Horst van de woongroep Voormekaar uit Boxmeer, Wilbert de Haan van Nexit architecten en Henk Vlemmix van Bouwen in eigen beheer (BIEB).

Het bestuur is eerder bezig geweest met de locaties van Peerenboom “de (voormalige) Chinees” en met de locatie van de oude Lidl aan de Nijverheidsweg. Beide locaties zijn niks geworden.

De gemeente en de grondeigenaar ZZG staan ook open voor een gezamenlijk woonproject voor senioren op de locatie Dekkerswald. Op dit moment is de gemeente er nog niet uit of en in welke omvang deze locatie met 200-400 woningen wel ontwikkeld dient te worden. Bovendien past dit aantal woningen nu niet binnen het contingent woningen dat de provincie Gelderland toegekend heeft. Hiervoor kan de gemeente bij een positief besluit wel extra contingent aanvragen.

De huidige locatie ligt tussen de Mooksestraat en de Pannenstraat (naast de fietsenwinkel en tegenover de kerk). Vorige week heeft het college van B&W ingestemd met de start van een woonontwikkeling op deze locatie, rekening houdend met een aantal uitgangspunten zoals verderop in deze tekst worden geformuleerd.

De voorlopige schets houdt rekening met ongeveer 20 koop- en 4 sociale huurwoningen en is met twee bouwlagen.

Wethouder Nelson Verheul

Het college heeft positief gereageerd op verdere ontwikkeling op de locatie Pannenstraat-Mooksestraat omdat zij ontwikkelingen middels Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) ondersteunen van mensen die met elkaar willen wonen en elkaar onderling ondersteunen. Deze woon-ontwikkeling past binnen het beleid van de gemeente. Er ligt bovendien een goed plan en er is een goed bestuur. Dergelijke ontwikkelingen zijn ook mogelijk op de locaties Dekkerswald en Reomie (bij het dorp Ooij). Voor de Pannenstraat gelden een paar randvoorwaarden:

 • Het gaat om een kwetsbare plek en daarmee moet rekening gehouden worden. Een bodemonderzoek en een onderzoek naar flora en fauna zijn nodig.
 • Behoud van zoveel mogelijk groen.
 • Openbaar voetpad tussen Pannenstraat en Mooksestraat..
 • Akkoord van de gemeenteraad
 • Goed overleg met de omwonenden.
 • Energieneutraal.
 • Regenwateropvang.
 • Er moet een bestemmingsplan wijziging komen en een omgevingsvergunning voor het bouwen. ;

Voor het laatste punt zijn er twee opties in de volgorde. Of de gemeenteraad stelt eerst een nieuw bestemmingsplan vast of de gemeente verleent een omgevingsvergunning in afwijking van het geldende bestemmingplan. Dit is een afweging tussen flexibiliteit en doorlooptijd. Eerst een nieuw bestemmingsplan levert flexibiliteit in ontwerp; eerst omgevingsvergunning maakt de procedure sneller, maar dan moet een definitief uitgewerkt ontwerp ingeleverd worden.

De gemeente zal zelf geen subsidie verstrekken maar zal constructief meewerken bij aanvragen van subsidies bij Rijk of Provincie.

De vrijwillige woonvorm voor senioren met lichte ondersteuning voor elkaar zal het behoud van rechten op zorg voor deze groep niet beperken ten opzichte van andere inwoners van de gemeente.

N.a.v.:

De direct aanwonenden zijn reeds persoonlijk geïnformeerd over het voorlopige plan. Deze gesprekken zullen worden vervolgd met ondersteuning van de architect om te kijken welke belangen en wensen er zijn.

Wilbert de Haan van Nexit architecten

Wilbert laat impressies van beeldmateriaal zien voor de locatie Pannenstraat op basis waarvan de gemeente positief reageerde. De woningen zullen van verschillende grootte kunnen zijn en dit moet uiteraard passen binnen de locatie. Nexit kan goed ondersteunen bij de ontwikkeling van beeldmateriaal wanneer de toekomstige bewoners en omwonenden aan de slag gaan met de verdere ontwikkeling van het plan.

Wilbert stelt voor dat er vanuit de groep toekomstige bewoners commissies komen die onderdelen van het plan verder uitwerken. Bijvoorbeeld:

 • De energieneutraliteit
 • Goede afwatering en regenwateropvang
 • Eventuele warmte-koude opslag voor verwarming.

Wilbert zal links leveren naar filmpjes van de projecten “De Getijden” uit Nijmegen en van de Gouden Piramide.

Koosje van der Horst

De woongemeenschap Voormekaar uit Boxmeer is in 2001 gestart met de groep en kon in 2007 gaan wonen in het project. Er zijn 12 appartementen van 110 m2 in twee woonlagen gerealiseerd. Het aantal geïnteresseerden wisselde in de loop van de tijd. Variërend van 16 tot 30. Het contact met de buurt verliep aanvankelijk goed, maar het project stuitte uiteindelijk toch op bezwaren van één persoon uit de buurt.

De groep heeft relatief veel zelf gedaan, waarbij iedereen kon aangeven wat hij/zij wilde doen. Zij hanteren veelal het principe dat men het niet perse met elkaar eens hoeft te zijn, maar er wel mee moet kunnen leven.

Zij hebben het plan kunnen realiseren via een woonvereniging die eigenaar is van alle woningen, waarmee de vereniging kan bepalen wie de nieuwe bewoners worden. Er zijn geen huurwoningen gerealiseerd omdat de woningbouwvereniging uiteindelijk afhaakte.

Voormekaar heeft de volgende gemeenschappelijke ruimtes;

 • Een logeerappartement met slaap en badkamer (geen keuken); dit werkt met een agenda waarmee eenieder kan inschrijven; waarbij geldt dat wanneer er logeerruimte nodig is voor mantelzorgers, deze voorrang hebben.
 • Een gezamenlijke wasruimte (de appartementen hebben echter ook aansluitpunten).
 • Een gezamenlijk berging (de appartementen hebben ook nog een individuele berging)
 • Een gezamenlijke werkplaats.
 • Een tuinhok voor gereedschap e.d.
 • Een grote gezamenlijke ruimte met terras met keukentje als ontmoetingsruimte
 • Een gezamenlijke tuin

Elke maand is er een klussendag waarvoor er bij aanvang een lijst ligt met wat er gedaan moet worden. Meestal is na ongeveer 2 uur het werk gedaan. Vooralsnog doen zij alles zelf, met uitzondering van grote en moeilijk bereikbare ramen wassen. Dit wordt uitbesteed.

Er is géén verrekenmethode die bijhoudt of iedereen naar evenredigheid bijdraagt aan de klussen of aan de gezamenlijke koffie.

Jan van Loon

 • Een woonvereniging waarbij de vereniging eigenaar is van de woningen (zoals in Boxmeer) kan juridisch niet meer.
 • Er komt een ontwikkelvereniging met statuten via een notaris. Hierin wordt geregeld dat het concept van “samen wonen” ook in de toekomst overeind blijft.
 • De doelgroep is senioren.
 • Er komt zelfbewoningsplicht.
 • Er komt een anti-speculatiebeding
 • Nieuwe bewoners moeten binnen de doelstelling passen (de doelstelling wordt nog nader uitgewerkt)
 • Bij erfgenamen geldt ook dat zij binnen doelgroep en doelstelling moeten passen om er te kunnen wonen.
 • De vereniging van eigenaren stelt een onderhoudsfonds in, inclusief het onderhoud aan de gemeenschappelijke ruimte. Een bijdrage hiervoor moet ook worden betaald als een bewoner geen gebruik maakt van de gemeenschappelijke ruimte.

N.a.v.:

 • Vooralsnog lijkt er een stemrecht in de vereniging van eigenaren te komen per appartement (ongeacht de grootte van de woning).
 • Er is één bank die  ons project in beginsel wil financieren en er volgt nog een gesprek met een andere bank.

Henk Vlemmix van BIEB

Henk zal alleen betrokken zijn tijdens de initiatief-fase. Vanaf de realisatie zal een collega van BIEB het project begeleiden.

CPO wil zeggen dat je start met een aantal mensen en samen een project gaat ontwikkelen. Wie betaalt, bepaalt is het motto.

Henk adviseert om heldere spelregels te formuleren voor het pand, binnen de mogelijkheden van de locatie en om iedereen vrijheid te geven binnen de appartementen. Maak ook heldere afspraken over het groepsproces en maak deelnemersovereenkomsten met heldere rechten en plichten, inlegbedragen/contributie en een financiële planning voor de verschillende adviseurs die betaald moeten worden alvorens de bouw kan starten. Maak eveneens goede afspraken en contracten met de grondeigenaar.

Huur voor de kostenverdeling per woning een externe in om te voorkomen dat er onderling gedoe komt.

Omdat je bouwt tegen kostprijs zal een woning uiteindelijk 5%-10% goedkoper zijn dan de marktwaarde.

Wim sluit de avond af en wijst er nog eens op dat er een penningmeester wordt gezocht.

link naar de docu over de Getijden:  JE EIGEN WOONWIJK BOUWEN: https://youtu.be/syeC04p7QwM

link naar homepage de Getijden; https://sites.google.com/view/cpodegetijden/homepage met link naar De Gouden Piramide

Verslaglegger: Gemmie Hubers

Bijeenkomst Groesbeekse Knarren

Hallo allemaal, Sinds 6 maart 2020 hebben we elkaar niet meer gezien, door (uiteraard) corona was dit eerder niet mogelijk en er waren te weinig ontwikkelingen betreffende locaties e.d. om bijeen te komen. Er zijn vrij gunstige ontwikkelingen betreffende een mogelijke locatie, nog lang niet zeker maar het ziet er wel vrij goed uit. We willen alle ontwikkelingen met jullie delen en ook wensen van jullie horen. Op 5 oktober om ca. 19.30 willen we in de Mallemolen in Groesbeek weer bij elkaar komen, reserveer deze tijd als je nog belangstelling hebt. Laat voor 20 september even weten of je komt en met hoeveel personen. Medio september sturen we nog een herinnering en het programma, we zijn nu nog bezig om dat op te stellen; sprekers uitnodigen enz.
Nu wensen we jullie een fijne vakantie en tot ziens.

Namens de Groesbeekse Knarren

Wim Derksen

telefoon: 0651720578

email: groesbeekseknarren@gmail.com

www.krasseknarrengroesbeek.nl

ondertekening 1e locatie

Hallo beste Knarren, er is heel lang geen echt nieuws geweest, corona is ook voor ons erg lastig,  maar we gaan toch steeds verder, en er is nu toch nieuws en resultaat.

We hebben een locatie !!!!

Het betreft de ruimte achter de woning Mooksestraat 19 en het groene deel aan de Pannenstraat tussen nrs. 10 en 12 het groen waarop een lichtbord staat, het woonhuis Mooksestraat 19 wordt uit het perceel gekaveld / gaat er dus niet bij behoren, de grootte is ca. 3800 m². De voorlopige tel plannen geven aan dat er ruimte is voor ca. 22 – 24 appartementen waarvan 4 of 6 in de sociale huur, de anderen zullen in de betaalbare sector en de vrije sector komen. Er is wel een voorbehoud dat de bestemming aangepast wordt door de gemeente zodat we kunnen gaan bouwen, lukt dit niet dan gaat de koop niet door. We zijn erg blij dat er een nette overeenkomst is gesloten met de familie Verheij met deze voorlopige aankoop.

Maaaaar, de bestemming is dus nu niet wonen! Dit is dus absoluut noodzakelijk om te mogen bouwen. We, dat is het bestuur, onze adviseur BIEB en de architect Nexit, gaan nu een document opstellen voor de gemeente, dit wordt eerst ambtelijk beoordeeld en eventueel voorzien van een advies voor de gemeenteraad, deze gemeenteraad neemt een beslissing of de bestemming aangepast wordt zodat wij kunnen gaan bouwen. Ken je een gemeenteraadslid praat dan met hem of haar om onze zaak te bepleiten, je kunt ons uiteraard ook (eerst) even bellen voor verdere informatie of om samen te gaan praten met het gemeenteraadslid.

Als het weer mogelijk, met de corona voorschriften, wordt om met een groep bij elkaar te komen gaan we bijeenkomst(en) organiseren om met jullie te overleggen, wat we gaan bouwen; welke gezamenlijke voorzieningen; hoe met de financiering; verdeling over de leden; rechtsvorm e.d.

We houden jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Namens de Groesbeekse Knarren

Wim Derksen 0651720578

groesbeekseknarren@gmail.com

www.krasseknarrengroesbeek.nl

De stand van zaken per 19 november 2020.

Hallo, er is al lang geen nieuws meer gestuurd. Het is ook sinds 6 maart 2020 dat we elkaar voor het laatst gezien hebben, hierin heeft de corona crisis een grote rol gespeeld. Als het weer toegestaan is willen we z.s.m. bij elkaar komen om een aantal zaken te bespreken, dit is erg belangrijk en we hopen dat dit tijdig kan.

Dit zeggen we omdat er veel gebeurt is, er is een informele vereniging opgericht, er moet echter een wettelijke vorm aan onze club gegeven worden, kom ik later op terug.

Er zijn enkele subsidies aangevraagd, als deze toegekend worden komt er ruimte om snel met adviseurs e.d. te gaan werken aan ons project.

Er is een voorlopige afspraak gemaakt met een begeleidingsbureau die ons helpt met allerlei vragen die spelen om ons complex te realiseren zoals aankoop locatie; gesprekken met gemeente; wettelijke (on)mogelijkheden. kijk eens op www.bouwenineigenbeheer.nl

We hebben gesprekken met een architectenbureau die ook al tekenwerk voor ons doet, dit wordt waarschijnlijk het bureau waar we verder mee gaan. kijk op www.nexitarchitecten.nl

Er zijn diverse gesprekken met de gemeente geweest, ze zijn erg positief naar ons en helpen ons prima, zijn we erg gelukkig mee.

En als belangrijkste, er is een goede kans dat we (een) locatie(s) kunnen verwerven, omdat we nog geen zekerheden hebben kunnen we nog niet concreet noemen welke dit is/zijn uit tactische overwegingen maar het past helemaal voor onze doelgroep. Het betreft niet de locatie Dekkerswald, dit komt waarschijnlijk later nog wel.

We willen jullie vragen om vast over een aantal zaken na te denken en informatie in te winnen om voorbereid te zijn op de komende bijeenkomst.

– hoe groot wil ik dat je woning / appartement wordt in M2?

– wat verwacht je van de gezamenlijke ruimte(s) en voorzieningen en wat zijn je wensen hierin?

– Wil je huren; kopen of zijn beide mogelijkheden bespreekbaar voor je?

– Hoeveel huur of welke koopsom wil / kun je betalen, bedenk dat hierin ook ruimte moet zijn om de gezamenlijke ruimte(s) en voorzieningen betaald moeten worden. Dit hoeven wij nu niet te weten maar de architect moet straks weten welke huizen of appartementen hij moet tekenen, vooral voor jezelf dit gaan bedenken.

Het organiseren van dit alles kost erg veel tijd, dit wordt binnenkort te veel om met ons beperkte groepje te doen. We zouden graag 2 of 3 personen hebben die de vorming van een organisatievorm, vereniging o.i.d. willen onderzoeken; een voorstel hierin maken en verder uit werken. Laat even weten of je hier de schouders onder wilt zetten, dan gaan we samen kijken wie dit op gaan pakken. Stuur dan even een berichtje.

Namens de Groesbeekse Knarren

Wim Derksen

0651720578

groesbeekseknarren@gmail.com

www.krasseknarrengroesbeek.nl