Verslag bijeenkomst Groesbeekse knarren 5 oktober 2021

De bestuursleden van de nu nog informele vereniging stellen zich voor. Dit zijn Wim Derksen, Peter Meyers en Jan van Loon.

Als externe sprekers zijn aanwezig; Nelson Verheul, wethouder gemeente Berg en Dal, Koosje van der Horst van de woongroep Voormekaar uit Boxmeer, Wilbert de Haan van Nexit architecten en Henk Vlemmix van Bouwen in eigen beheer (BIEB).

Het bestuur is eerder bezig geweest met de locaties van Peerenboom “de (voormalige) Chinees” en met de locatie van de oude Lidl aan de Nijverheidsweg. Beide locaties zijn niks geworden.

De gemeente en de grondeigenaar ZZG staan ook open voor een gezamenlijk woonproject voor senioren op de locatie Dekkerswald. Op dit moment is de gemeente er nog niet uit of en in welke omvang deze locatie met 200-400 woningen wel ontwikkeld dient te worden. Bovendien past dit aantal woningen nu niet binnen het contingent woningen dat de provincie Gelderland toegekend heeft. Hiervoor kan de gemeente bij een positief besluit wel extra contingent aanvragen.

De huidige locatie ligt tussen de Mooksestraat en de Pannenstraat (naast de fietsenwinkel en tegenover de kerk). Vorige week heeft het college van B&W ingestemd met de start van een woonontwikkeling op deze locatie, rekening houdend met een aantal uitgangspunten zoals verderop in deze tekst worden geformuleerd.

De voorlopige schets houdt rekening met ongeveer 20 koop- en 4 sociale huurwoningen en is met twee bouwlagen.

Wethouder Nelson Verheul

Het college heeft positief gereageerd op verdere ontwikkeling op de locatie Pannenstraat-Mooksestraat omdat zij ontwikkelingen middels Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) ondersteunen van mensen die met elkaar willen wonen en elkaar onderling ondersteunen. Deze woon-ontwikkeling past binnen het beleid van de gemeente. Er ligt bovendien een goed plan en er is een goed bestuur. Dergelijke ontwikkelingen zijn ook mogelijk op de locaties Dekkerswald en Reomie (bij het dorp Ooij). Voor de Pannenstraat gelden een paar randvoorwaarden:

 • Het gaat om een kwetsbare plek en daarmee moet rekening gehouden worden. Een bodemonderzoek en een onderzoek naar flora en fauna zijn nodig.
 • Behoud van zoveel mogelijk groen.
 • Openbaar voetpad tussen Pannenstraat en Mooksestraat..
 • Akkoord van de gemeenteraad
 • Goed overleg met de omwonenden.
 • Energieneutraal.
 • Regenwateropvang.
 • Er moet een bestemmingsplan wijziging komen en een omgevingsvergunning voor het bouwen. ;

Voor het laatste punt zijn er twee opties in de volgorde. Of de gemeenteraad stelt eerst een nieuw bestemmingsplan vast of de gemeente verleent een omgevingsvergunning in afwijking van het geldende bestemmingplan. Dit is een afweging tussen flexibiliteit en doorlooptijd. Eerst een nieuw bestemmingsplan levert flexibiliteit in ontwerp; eerst omgevingsvergunning maakt de procedure sneller, maar dan moet een definitief uitgewerkt ontwerp ingeleverd worden.

De gemeente zal zelf geen subsidie verstrekken maar zal constructief meewerken bij aanvragen van subsidies bij Rijk of Provincie.

De vrijwillige woonvorm voor senioren met lichte ondersteuning voor elkaar zal het behoud van rechten op zorg voor deze groep niet beperken ten opzichte van andere inwoners van de gemeente.

N.a.v.:

De direct aanwonenden zijn reeds persoonlijk geïnformeerd over het voorlopige plan. Deze gesprekken zullen worden vervolgd met ondersteuning van de architect om te kijken welke belangen en wensen er zijn.

Wilbert de Haan van Nexit architecten

Wilbert laat impressies van beeldmateriaal zien voor de locatie Pannenstraat op basis waarvan de gemeente positief reageerde. De woningen zullen van verschillende grootte kunnen zijn en dit moet uiteraard passen binnen de locatie. Nexit kan goed ondersteunen bij de ontwikkeling van beeldmateriaal wanneer de toekomstige bewoners en omwonenden aan de slag gaan met de verdere ontwikkeling van het plan.

Wilbert stelt voor dat er vanuit de groep toekomstige bewoners commissies komen die onderdelen van het plan verder uitwerken. Bijvoorbeeld:

 • De energieneutraliteit
 • Goede afwatering en regenwateropvang
 • Eventuele warmte-koude opslag voor verwarming.

Wilbert zal links leveren naar filmpjes van de projecten “De Getijden” uit Nijmegen en van de Gouden Piramide.

Koosje van der Horst

De woongemeenschap Voormekaar uit Boxmeer is in 2001 gestart met de groep en kon in 2007 gaan wonen in het project. Er zijn 12 appartementen van 110 m2 in twee woonlagen gerealiseerd. Het aantal geïnteresseerden wisselde in de loop van de tijd. Variërend van 16 tot 30. Het contact met de buurt verliep aanvankelijk goed, maar het project stuitte uiteindelijk toch op bezwaren van één persoon uit de buurt.

De groep heeft relatief veel zelf gedaan, waarbij iedereen kon aangeven wat hij/zij wilde doen. Zij hanteren veelal het principe dat men het niet perse met elkaar eens hoeft te zijn, maar er wel mee moet kunnen leven.

Zij hebben het plan kunnen realiseren via een woonvereniging die eigenaar is van alle woningen, waarmee de vereniging kan bepalen wie de nieuwe bewoners worden. Er zijn geen huurwoningen gerealiseerd omdat de woningbouwvereniging uiteindelijk afhaakte.

Voormekaar heeft de volgende gemeenschappelijke ruimtes;

 • Een logeerappartement met slaap en badkamer (geen keuken); dit werkt met een agenda waarmee eenieder kan inschrijven; waarbij geldt dat wanneer er logeerruimte nodig is voor mantelzorgers, deze voorrang hebben.
 • Een gezamenlijke wasruimte (de appartementen hebben echter ook aansluitpunten).
 • Een gezamenlijk berging (de appartementen hebben ook nog een individuele berging)
 • Een gezamenlijke werkplaats.
 • Een tuinhok voor gereedschap e.d.
 • Een grote gezamenlijke ruimte met terras met keukentje als ontmoetingsruimte
 • Een gezamenlijke tuin

Elke maand is er een klussendag waarvoor er bij aanvang een lijst ligt met wat er gedaan moet worden. Meestal is na ongeveer 2 uur het werk gedaan. Vooralsnog doen zij alles zelf, met uitzondering van grote en moeilijk bereikbare ramen wassen. Dit wordt uitbesteed.

Er is géén verrekenmethode die bijhoudt of iedereen naar evenredigheid bijdraagt aan de klussen of aan de gezamenlijke koffie.

Jan van Loon

 • Een woonvereniging waarbij de vereniging eigenaar is van de woningen (zoals in Boxmeer) kan juridisch niet meer.
 • Er komt een ontwikkelvereniging met statuten via een notaris. Hierin wordt geregeld dat het concept van “samen wonen” ook in de toekomst overeind blijft.
 • De doelgroep is senioren.
 • Er komt zelfbewoningsplicht.
 • Er komt een anti-speculatiebeding
 • Nieuwe bewoners moeten binnen de doelstelling passen (de doelstelling wordt nog nader uitgewerkt)
 • Bij erfgenamen geldt ook dat zij binnen doelgroep en doelstelling moeten passen om er te kunnen wonen.
 • De vereniging van eigenaren stelt een onderhoudsfonds in, inclusief het onderhoud aan de gemeenschappelijke ruimte. Een bijdrage hiervoor moet ook worden betaald als een bewoner geen gebruik maakt van de gemeenschappelijke ruimte.

N.a.v.:

 • Vooralsnog lijkt er een stemrecht in de vereniging van eigenaren te komen per appartement (ongeacht de grootte van de woning).
 • Er is één bank die  ons project in beginsel wil financieren en er volgt nog een gesprek met een andere bank.

Henk Vlemmix van BIEB

Henk zal alleen betrokken zijn tijdens de initiatief-fase. Vanaf de realisatie zal een collega van BIEB het project begeleiden.

CPO wil zeggen dat je start met een aantal mensen en samen een project gaat ontwikkelen. Wie betaalt, bepaalt is het motto.

Henk adviseert om heldere spelregels te formuleren voor het pand, binnen de mogelijkheden van de locatie en om iedereen vrijheid te geven binnen de appartementen. Maak ook heldere afspraken over het groepsproces en maak deelnemersovereenkomsten met heldere rechten en plichten, inlegbedragen/contributie en een financiële planning voor de verschillende adviseurs die betaald moeten worden alvorens de bouw kan starten. Maak eveneens goede afspraken en contracten met de grondeigenaar.

Huur voor de kostenverdeling per woning een externe in om te voorkomen dat er onderling gedoe komt.

Omdat je bouwt tegen kostprijs zal een woning uiteindelijk 5%-10% goedkoper zijn dan de marktwaarde.

Wim sluit de avond af en wijst er nog eens op dat er een penningmeester wordt gezocht.

link naar de docu over de Getijden:  JE EIGEN WOONWIJK BOUWEN: https://youtu.be/syeC04p7QwM

link naar homepage de Getijden; https://sites.google.com/view/cpodegetijden/homepage met link naar De Gouden Piramide

Verslaglegger: Gemmie Hubers

Geef een reactie